苏格兰盖尔语Alexa排名

26. Scotsman.com/gaelic

网站简介:Naidheachdan ùra sa Ghàidhlig agus mu dheidhinn na Gàidhlig bhon phàipear naidheachd An t-Albannach

27. Justus.anglican.org/resources/bcp/Scotland/Scot_Gaelic1982.htm

网站简介:Ùrnaigh-choitcheann airson seirbheis comanachaidh. Teacsa de leabhar aig Eaglais Easbaigeach na h-Alba.

28. Royal.gov.uk/Gidhlig/Gidhlig.aspx

网站简介:Làrachd oifigeil aig a' Mhonarcachd fhéin, le fiosrachadh air obair agus eachdraidh na Monarchdachd; eachdraidh beatha aig a' Bhanrìgh agus aig na baill eile den teaghlach rìoghail. Fiosrachadh dhan luchd-turais mu na luchairtean rìoghail.

29. Ceuig.spreadshirt.netceuig.spreadshirt.net

网站简介:Lèintean-T anns a’ Ghàidhlig

30. Ur-nos.spreadshirt.netur-nos.spreadshirt.net

网站简介:Lèintean-T anns a’ Ghàidhlig

31. Smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/buidhnean/eachdraidh/

网站简介:Làraichean-lìn aig comainn eachdraidh agus taighean-tasgaidh

32. Smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/buidhnean/coisirean/

网站简介:Làraichean-lìn aig còisirean ciùil Gàidhlig

33. Smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/opera/

网站简介:An sealladair Eadarlìn Opera, ag obrachadh tron Ghàidhlig

34. Smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/aite/Sleite/

网站简介:Cruinneachaidhean tèacsa agus fuaime de sheanchas ann an dualchainnt Shléite san Eilean Sgitheanach

35. Smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/corpus/urnaighean/

网站简介:Ùrnaighean sa Ghàidhlig. Duilleag aig Sabhal Mór Ostaig.

36. Aonghus.pwp.blueyonder.co.uk/Faclair/

网站简介:Based on "The School Gaelic Dictionary," by Malcolm MacFarlane. A Scots Gaelic to English dictionary. Bilingual instructions.

37. Reocities.com/alltandubh/Bardachd.html

网站简介:Cruinneachadh de bhàrdachd chlasaiceach Gàidhlig. Pàirt den làirich "An t-Alltan Dubh" le Niall MacEoghainn. Bàrdachd le Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair; An Ciaran Mabach (Gilleasbuig Ruadh Mac Mhic Dhòmhnaill); Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir; Iain Lom Mac Dhòmhnaill, Bàrd Cheapaich; Iain Mac Mhurchaidh; Màiri Nic a' Phearsain (Màiri Mhór nan Òran); Màiri Nic Leòid (Màiri Nighean Alasdair Ruaidh); Rob Donn Mac Aoidh; Ruairidh Mac Mhuirich, An Clàrsair Dall; Sìleas (Na Ceapaich) Nic Dhòmhnaill; Uilleam Ros.

38. Scottish.parliament.uk/vli/language/gaelic/

网站简介:Làrach oifigeil aig Pàrlamaid na h-Alba. Tadhal air an t-Seomar Deasbad agus Comataidhean.

39. Intratext.com/X/GDH0001.htm

网站简介:Eadar-theangachadh leis an Ath. Eoghan MacEachan, agus concordance le IntraText

40. Scotland.gov.uk/Publications/2004/01/18714/31261

网站简介:Léirmheas le Riaghaltas na h-Alba sa bhliadhna 2003 air obair shòisealta sna h-Eileanan Siar

41. Christusrex.org/www1/pater/JPN-scottish.html

网站简介:Diofar tionndaidhean Gàidhlig de Ùrnaigh an Tighearna agus Fàilte dhut a Mhoire.

42. Gaelic.snh.gov.ukgaelic.snh.gov.uk

网站简介:Buidhean a tha a' gabhail cùraim de dhualchas nàdair na h-Alba

43. Princeofwales.gov.uk/gaidhlig

网站简介:Earrann Ghàidhlig de làraich a' Phrionnsa Theàrlaich le fiosrachadh mu bheatha agus obair a' Phrionnsa

44. Snh.org.uk/scottish/wisles/G-intro.asp

网站简介:Pròiseict aig Dualchas Nàdair na h-Alba. Plana glèidhteachais nàdair a mhaireas còig bliadhna agus a tha ag amas am beathach gallda, am mionc Aimearaigeanach, a sgrios bho na h-Uibhistean agus àireamhan a lughdachadh anns an Hearradh, airson dìon a thoirt dhan àireamh eòin.

45. Bahai-faith.manvell.org.uk/gaelic/

网站简介:Cruinneachadh de sgriobtiurean, air an eadar-theangachadh gu Gàidhlig - air an làraich aig a' choimhearsnachd Bahá-i ann am Breacais san Eilean Sgitheanach.

46. Faclair.infofaclair.info

网站简介:Faclair mór Gàidhlig-Beurla air-loidhne, anns a bheil Dwelly gu léir agus cuid mhór a bharrachd..

47. Acgmod.org/ga/

网站简介:Féis cheud bliadhna a dh'aois a mhaireas fad seachdain agus a tha ga ceumail ann am baile diofraichte gach bliadhna. Le farpaisean ann an seinn, còisirean ciùil, dràma agus eile. Tha An Cumann Gaidhealach ga stiùireadh.

48. Boganach.co.ukboganach.co.uk

网站简介:Làrach-lìn mhór, le tòrr sgeulachdan, dealbhan beò, geumaichean Flash agus rudan eile airson clann bunsgoile agus clann nas òige.

49. Parant.org.ukparant.org.uk

网站简介:Comann nam Pàrant provides information on Gaelic medium education and the opportunity to communicate with parents on the message board and is bilingual.

50. Gaelicbooks.netgaelicbooks.net

网站简介:Ag reic leabhraichean Gàidhlig